Voorwaarden & Disclaimer Internetsite

Toegang tot en gebruik van de internetsite van ten Hoeve & van der Horst Incasso, gevestigd in Utrecht (3572 RG) te Staalstraat 29c zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met ten Hoeve & van der Horst Incasso of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

ten Hoeve & van der Horst Incasso noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

Deze internetsite kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door ten Hoeve & van der Horst Incasso gecorrigeerd zullen worden naar ten Hoeve & van der Horst Incasso's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. ten Hoeve & van der Horst Incasso behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze internetsite verwezen wordt.

Alhoewel de beheerder van deze internetsite en ten Hoeve & van der Horst Incasso al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virus- en bugvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor enige schade die (mede) voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite is uitgesloten.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van ten Hoeve & van der Horst Incasso herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van ten Hoeve & van der Horst Incasso en anderen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ten Hoeve & van der Horst Incasso. Copyright © 2011 ten Hoeve & van der Horst Incasso en anderen.

Op alle diensten op producten van ten Hoeve & van der Horst Incasso zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Type- en zetfouten voorbehouden.

Opgesteld per augustus 2011