Privacyverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Dit houdt in dat wij duidelijk vastgelegde doelen hebben voor de verwerking, niet meer gegevens verwerken dan nodig, toestemming vragen wanneer dit nodig is, benodigde beveiligingsmaatregelen treffen en de rechten van de persoon waarvan de gegevens worden verwerkt respecteren.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
De gegevensverantwoordelijken zijn:
ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f.
Emmastraat 42A
9722 EZ Groningen
Nederland

ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f.
Lotta svärds gränd 3
129 57 Hägersten
Zweden
Nadere contactinformatie.
In bepaalde gevallen gelden onze opdrachtgevers als verwerkingsverantwoordelijken. De identiteits- en contactgegevens van deze partijen ontvangt u zodra wij in contact met u treden.

Verwerkingsdoeleinden
Voor het leveren van juridische diensten is het noodzakelijk dat wij dossiers opbouwen met een grote variëteit aan informatie. Daarnaast ontvangen wij informatie als u met ons in contact treedt. Deze informatie wordt verwerkt door opslag, verwerking in juridische stukken en correspondentie met overheidsinstanties, opdrachtgevers voor zover die het betreffende dossier aangaat, instanties die geschillen beslechten en partijen die daarbij diensten verlenen en u. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan voor juridische dienstverlening en dus bijvoorbeeld niet door ons of derden verwerkt voor marketing- of advertentiedoeleinden of statistiek. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
- Actuele en voorgaande naam- en adresgegevens;
- Andere identiteitsgegevens, zoals persoonnummers;
- Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
- Betaal- en factuurgegevens;
- IP- en MAC-adressen;
- Andere persoonsgegevens in correspondentie en documenten.

De rechtsgronden voor verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang, noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting of toestemming.

Bewaring
Persoonsgegevens die zich in een dossier van een opdrachtgever bevinden blijven in ieder geval bewaard totdat de opdracht is uitgevoerd. Daarna worden zij in het gearchiveerde dossier bewaard totdat de verjarings- en rechtsmiddelentermijnen die op het dossier van toepassing zijn zijn verlopen. Sommige gegevens worden bewaard totdat de fiscale bewaartermijn is verlopen. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden die direct bij de juridische dienst en het dossier betrokken zijn. Dit zijn de opdrachtgevers voor zover die het betreffende dossier aangaat, instanties die geschillen beslechten en partijen die daarbij diensten verlenen.

Veiligheidsmaatregelen
Digitale persoonsgevens worden verwerkt op systemen met logische toegangscontrole op basis van wachtwoorden die zich bevinden in gesloten ruimten met beperkte toegang. Persoonsgegevens in fysieke documenten worden opgeslagen en verwerkt in in gesloten ruimten met beperkte toegang. Gedurende verzending van persoonsgegevens wordt steeds encryptie toegepast teneinde toegang tot deze gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Rechten van betrokkenen
De persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft steeds:
- Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht om je toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
- Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
- Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Indien u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunt met ons contact opnemen via onder andere de contactgegevens die bovenaan zijn vermeld. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. In principe zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen.

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u daarvoor ook gebruik maken van de bovenaan aangegeven contactgegevens.